www.mosrzsabinov.sk
Dátum – čas

Menu
Skupiny článkov
Zmeny v zákone a vyhláške
Mapa Sabinova – Rybársky dom
Panoráma – VN Jakubovany
pri Sabinove
Vodná nádrž Jakubovany pri Sabinove
Kurzový lístok

USMERNENIA  K  ZÁKONU O ODPADOCH

Ako postupovať pri nájdení nedovolene uloženého odpadu  (tzv. opustený odpad)

Tento návod je určený pre širokú verejnosť, ako postupovať, ak niekto vo svojej obci, meste, prípadne vo svojom okolí nájde nedovolene uložený odpad. Postup vychádza z ustanovení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), konkrétne z § 18 citovaného zákona.

Nájdenie nedovolene uloženého odpadu je však stav, ktorý nastal po protiprávnom konaní neznámej osoby. Protiprávnym preto, lebo bola porušená povinnosť uvedená v § 18 ods. 3 zákona o odpadoch, podľa ktorej sa zakazuje uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na to určenom v súlade so zákonom. Miesto určené v súlade s týmto zákonom môže byť napr. aj miesto, ktoré určí obec na ukladanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu vo všeobecne záväznom nariadení. Porušenie tohto ustanovenia je spojené so sankciou podľa § 78 ods. 2 písm. c), ktorou je pokuta do 500 tis. Sk právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi; V ostatných prípadoch ide o priestupok podľa § 80 ods. l písm. a) a b), ktorý prerokúva obec a môže uložiť pokutu do 5 tis. Sk.

Konkrétny právny režim, ktorý by mal napomôcť riešiť prípady tzv. opusteného odpadu ustanovuje § 18 ods. 6 až 11;

Podľa ods. 6 ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti (t.j. povinná osoba) zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol umiestnený odpad v rozpore s týmto zákonom, je povinný to oznámiť bezodkladne obvodnému úradu životného prostredia a obci, v ktorých územnom obvode sa nehnuteľnosť nachádza. Povinnosť oznámiť bezodkladne nájdenie opusteného odpadu podľa ods. 6 znamená, že tak treba urobiť ihne, ako je to možné, napr. hneď v ten deň, ako to bolo zistené, príp. v najbližší pracovný deň. Povinnosť urobiť oznámenie má vlastník nehnuteľnosti, prípadne správca alebo nájomca; v konkrétnom prípade ten z nich, ktorý túto skutočnosť zistil.

Zistenie môže nastať aj tak, že opustený odpad nájde aj iná než  povinná osoba a oznámi to niektorej z troch povinných osôb.  Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, ktorí sú právnickou osobou alebo fyzickou osobou podnikateľom, nesplnia svoju oznamovaciu povinnosť, hrozí im pokuta do 200 tis. Sk podľa § 78 ods. l písm. f}; ak ide o ostatné fyzické osoby, je neoznámenie tejto skutočnosti priestupkom podľa § 80 ods.1 ?písm. c) s pokutou do 5000 Sk.

Povinná osoba splní oznamovaciu povinnosť vtedy, ak vec oznámi miestne príslušnému obvodnému úradu  životného prostredia a zároveň miestne príslušnej obci, pričom nestačí oznámenie iba jednému z nich. Zákon nepredpisuje formu, akou sa má oznámenie urobiť, malo by to však byť spôsobom, ktorý by nebol následne spochybniteľný vzhľadom na hrozbu sankcie.

Oznámenie podľa odseku 6 nie je návrhom na začatie konania obvodného úradu životného prostredia. Podľa odseku 7 je obvodný úrad životného prostredia povinný požiadať Policajný zbor o zistenie zodpovednej osoby:

a)      z vlastného podnetu na základe oznámenia podľa odseku 6, z podnetu iného orgánu štátnej správy (napr. SIŽP, zdravotníckych orgánov, požiarnych orgánov),

b)      z podnetu obce, pričom nemusí ísť len o obec, na území ktorej sa odpad nachádza

 Ak sa zistí osoba zodpovedná za uloženie odpadu, je povinná zabezpečiť zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady. Ak ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady, zistená osoba je povinná na vlastné náklady zabezpečiť ich zhodnotenie alebo zneškodnenie osobou, ktorá má na túto činnosť uzatvorenú zmluvu s obcou alebo obcou, ak túto činnosť obec zabezpečuje sama.

Odsek 8 ďalej ustanovuje, že ak sa podľa odseku 7 nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na nehnuteľností v rozpore s týmto zákonom, obvodný úrad životného prostredia začne konanie na zistenie, či vlastník, správca alebo nájomca tejto nehnuteľnosti:

a)    je pôvodcom odpadu,

b) neurobil všetky opatrenia na ochranu svojej nehnuteľnosti, ktoré je povinný vykonať podľa osobitných predpisov, alebo nesplnil povinnosti podľa rozhodnutia súdu, alebo

c)    mal z tohto uloženia odpadu majetkový alebo iný prospech.

Hoci sa v zákone neustanovuje lehota pre obvodný úrad životného prostredia, z povahy veci vyplýva, že by tak mal úrad urobiť ihneď, ako Policajný zbor oznámil, že nezistil osobu zodpovednú za umiestnenie odpadu.

Obvodný úrad životného prostredia postupuje podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), t.j. je povinný podľa § 32 ods. l zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Účastníkom konania môže byť každý, komu toto oprávnenie vyplýva z § 14 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní,

V odseku 8 písm. b) ide len o tie prípady, keď vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) vyplýva určitá povinnosť z právneho predpisu alebo z právoplatného rozhodnutia súdu (Napríklad § 127 ods. 2 Občianskeho zákonníka ustanovuje, že ak je to potrebné a ak to nebráni účelnému využívaniu susediacich pozemkov a stavieb, môže súd po zistení stanoviska príslušného stavebného úradu rozhodnúť, že vlastník pozemku je povinný pozemok oplotiť).

Ak sa v konaní preukáže vlastníkovi, správcovi alebo nájomco­vi nehnuteľnosti, na ktorej bol umiestnený odpad v rozpore so zákonom niektorá z vyššie uvedených skutočností, prejde povinnosť zabezpečiť zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpa­du na tohto vlastníka, správcu alebo nájomcu nehnuteľnosti.

Prechod povinnosti zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodne­nie odpadov z posledného držiteľa na vlastníka, správcu alebo nájomcu nehnuteľnosti podľa odseku 9 nastane nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku 8, v ktorom sa potvr­dila jeho zodpovednosť. Je ale pravdepodobné, že v mnohých prípadoch sa konanie skončí s negatívnym výsledkom a obvodný úrad životného prostredia takéto konanie v zmysle § 30 zákona o správnom konaní zastaví, pretože odpadol dôvod konania za­čatého správnym orgánom.

/Ak sa podľa odseku 7 nezistí osoba zodpovedná za umiestne­nie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore s týmto zákonom alebo sa v konaní podľa odseku 8 nepreukáže niektorá zo skutočností uvedená v odseku 8 písm. a) až c), zabezpečí zhodnotenie od­padu alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady príslušný obvodný úrad životného prostredia; ak ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady, zhodnotenie alebo zneškodnenie na vlastné náklady zabezpečí obec, na ktorej území boli tieto od­pady umiestnené v rozpore s týmto zákonom.

Na to, aby obvodnému úradu životného prostredia vznikla po­vinnosť podľa odseku 10 zabezpečiť zhodnotenie alebo zneš­kodnenie odpadu na vlastné náklady, musia byť splnené obidve podmienky, t.j. potvrdenie Policajného zboru podľa odseku 7, že sa nenašla osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na nehnu­teľnosti a právoplatné rozhodnutie obvodnému úradu životného prostredia podľa odseku 8 vylučujúce zodpovednosť vlastníka, správcu alebo nájomcu nehnuteľnosti.

Posledná veta odseku 10 ustanovuje zodpovednosť obce za zhod­notenie resp. zneškodnenie opusteného odpadu v prípadoch, ak ide o komunálny odpad alebo drobný stavebný odpad. Nákla­dy, ktoré tým obci na odstránenie takýchto ?divokých skládok“ vzniknú, si obec zahrnie ako náklady pre výpočet miestneho po­platku za komunálne odpady.

Podľa odseku 11, ak sa po tom, ako bol odpad zhodnotený alebo zneškodnený buď obvodným úradom životného prostredia alebo obcou podľa odseku 10, alebo vlastníkom, správcom alebo nájomcom nehnuteľnosti podľa odseku 9, nájde skutočne zod­povedná osoba, možno od nej požadovať náhradu vynaložených nákladov, a to v lehote dvoch rokov od zistenia skutočne zodpo­vednej osoby, najneskôr v lehote 3 rokov od splnenia povinnosti podľa odseku 9 alebo 10 a ak sa preukáže úmysel takejto osoby, tak v lehote desať rokov od splnenia povinnosti podľa odseku 9 alebo 10.