www.mosrzsabinov.sk
Dátum – čas

Skupiny článkov
Zmeny v zákone a vyhláške
Mapa Sabinova – Rybársky dom
Panoráma – VN Jakubovany
pri Sabinove
Vodná nádrž Jakubovany pri Sabinove
Kurzový lístok

Priatelia,

členskú schôdzu  2021 máme za sebou a tak môžeme v krátkosti zrekapitulovať jej  priebeh pre všetkých, ktorí sa jej dnes z rôznych dôvodov nemohli zúčastniť.

Už  pred oficiálnym začiatkom schôdze boli náznaky, že účasť bude nižšia ako po iné roky a tieto sa trochu neskôr ukázali  ako správne, lebo pri otvorení schôdze o 9.00 hod, bolo zaprezentovaných iba 34 členov.

Títo svojim hlasovaním rozhodli o konaní členskej schôdze a o záväzností jej  uzáverov  pre všetkých členov MO.

Pred prvým bodom schváleného programu rokovania si prítomní minútou ticha uctili spomienku na nášho člena MUDr. Ladislava Andreánskeho, ktorý minulý rok navždy opustil naše rady.

Nasledovala prezentácia o činnosti výboru za rok 2020, plnenie Plánu hlavných úloh na rok 2020 a návrh tohto plánu na rok 2021.

Potom sa členovia zoznámili s ekonomickými výsledkami hospodárenia našej MO, s vyhodnotením plnenia rozpočtu na rok 2020,   spolu s z údajmi účtovnej závierky, výsledkami inventarizácie majetku MO a návrhom rozpočtu MO na rok 2021.

Hlavný hospodár  predstavil členom výsledky hospodárenia na našich revíroch a zarybňovanie  revírov podľa prijatého plánu zarybnenia na rok 2020 a navrhol plán zarybnenia na rok 2021.

Predseda MO odprezentoval správu o činnosti rybárskej stráže za hodnotené obdobie a predseda kontrolnej komisie  oboznámil prítomných členov s kontrolami ktoré v minulom roku komisia vykonala, s výsledkami kontrol a prijatými opatreniami výboru na odstránenie zistených nedostatkov tak, aby sa v budúcom roku už neobjavovali.

Ďalším bodom programu rokovania bolo oceňovanie členov, kde za prejavenú aktívnu činnosť v minulom roku, boli 16 –ti naši členovia ocenení miestnou kaprovou povolenkou a po tomto bode  nasledovala krátka hygienická prestávka.

Po prestávke nasledovala diskusia v ktorej vystúpili 3 členovia so svojimi diskusnými príspevkami. Jeden náš člen navrhol navýšenie ceny za každú neodpracovanú brigádnickú hodinu o 1 €, čo  ale pri hlasovaní tento návrh členská schôdza neschválila.

Celá diskusia sa točila najmä okolo brigád, činnosti rybárskej stráže, kosenia, zlepšenia tejto činnosti, opravy príjazdovej cesty k štrkovisku Orkucany, kúpe ešte jednej kosačky ak sa zváži jej potreba, monitorovanie rybožravých predátorov na revíroch, vyčísľovanie škôd a posielanie výsledkov takéhoto monitoringu  ochranárom s požiadavkou, aby nám uhrádzali vzniknuté škody. 

Na tieto diskusné príspevky odpovedal predseda, hlavný hospodár aj tajomník a upozornili diskutujúcich na širšie súvislosti nielen s brigádnickou činnosťou, činnosťou rybárskej stráže, ale  aj s nelichotivým a nelogickým stavom , keď je u nás štátom chránený nepôvodný druh predátora – kormorána ktorý už dávno nie je ohrozeným druhom a ničí naše pôvodné druhy rýb a deštruuje prirodzený genofond v našich riekach.  

Po tejto diskusii sa predseda MO poďakoval všetkým prítomným za účasť, poprial im veľa zdravia  a príjemných chvíľ pri vode a ukončil schôdzu pozdravom

                       Petrov zdar !

 

Počítadlo návštev
038767
Používateľov dnes : 62
Používateľov včera : 83
Tento rok : 22277
Celkom užívateľov : 38766
Návštevy dnes : 238
Celkový počet náhľadov : 134138
Kto je on-Line : 1
Vaša IP Adresa : 3.236.239.91
Kamery Sabinov
Poštové schránky
Meno: x.xx@mosrzsabinov.sk
Heslo:
......................
Ako sa Vám páčia nové stránky?
Cestovný poriadok SK
Počasie

Kniha FLASH – Pre rybárov
Ako sa stať členom MO SRZ
TV relácia – Na rybách
MRK.CZ – Rybárske videá