www.mosrzsabinov.sk
Dátum – čas

Skupiny článkov
Zmeny v zákone a vyhláške
Mapa Sabinova – Rybársky dom
Panoráma – VN Jakubovany
pri Sabinove
Vodná nádrž Jakubovany pri Sabinove
Kurzový lístok

Aktuality

Aktuality

1 2 3 21

Tlačivo pre návrhy kandidátov

Priatelia,

vzhľadom k tomu, že tohoročná členská schôdza je volebná, vyplýva  výboru z tejto skutočnosti niekoľko povinností, ktoré musí splniť podľa Volebného poriadku, pred plánovaným termínom konania schôdze.

Včera preto sa na neplánovanom zasadaní stretol výbor a tu jej jeden z dôležitých výstupov z tohto zasadania.

Ako viete, termíny našej členskej schôdze sú už dlhodobo plánované vždy na poslednú  februárovú sobotu, čo v tomto roku  je 26.2.2022 a preto tu pre našich členov dávame Oznam o možnosti podať návrhy kandidátov najneskôr do 16. februára 2022.

Návrhy kandidátov treba  doručiť osobne, alebo poštou tak, aby do 16. februára 2022 boli návrhy už doručené výboru.

Určite  tiež viete, že každý kandidát do orgánu MO SRZ, za delegáta alebo náhradníka, môže byť volený len s jeho súhlasom.

Návrh kandidáta obsahuje nasledovné povinné  náležitosti:

 1.  meno a priezvisko, titul kandidáta,
 2. trvalé bydlisko,
 3. vek,
 4.  funkcia, do ktorej je kandidát navrhovaný (člen výboru, člen kontrolnej komisie, delegát na mestskú konferenciu, delegát na Snem SRZ),
 5. pracovné povolanie, prípadne doterajšia pracovná náplň,
 6. doba členstva v SRZ,
 7. doba a druhy vykonávaných funkcií v SRZ,
 8. druhy a lehota uložených disciplinárnych opatrení,
 9. udelené vyznamenania a
 10. krátka charakteristika kandidáta a predpoklady na vykonávanie volenej funkcie.

Po formálnej stránke návrh kandidáta obsahuje:

 1. miesto a dátum vyhotovenia návrhu,
 2.  meno, priezvisko a podpis navrhovateľa, ak je osoba navrhovateľa odlišná od osoby kandidáta do orgánu MO SRZ, za delegáta alebo náhradníka a
 3. súhlas kandidáta s návrhom kandidáta do orgánu MO SRZ, za delegáta alebo náhradníka potvrdený jeho podpisom.

Návrhy kandidátov doručené do 16. februára 2022  spracuje ešte „starý“ výbor na svojom poslednom riadnom zasadaní dňa 18.februára 2022 tak, aby mohli byť prerokované na plánovanej členskej schôdzi.

 

Tlačivo Návrh kandidáta si záujemcovia môžu stiahnuť tu.

 

Priatelia,

prinášame niekoľko informácií o tom, čo sa stalo prvý januárový týždeň a čo nás čaká v najbližších dňoch.

V piatok zasadal výbor a prerokoval všetky body programu, no k niektorým sa  budeme musieť vrátiť na budúcom zasadaní, lebo súčasné vládne opatrenia s obmedzeniami nám opäť miešajú karty a možno plánovaná februárová ČS sa kvôli tomu znovu uskutoční neskôr, v zatiaľ neznámom termíne.

Je to pre nás trochu komplikované, lebo je to volebná ČS a naša MO patrí k MO ktoré majú svoje  ČS  dlhodobo plánované hneď na  začiatku roka.

S touto situáciou súvisí aj plánovanie našich športových akcií na tento rok, ktoré by sme chceli uskutočniť tak ako predtým za účasti čo najväčšieho počtu našich členov, no pri tomto systéme – nesystéme, sa nevie ani čo bude platiť o týždeň.  

Výbor prejednal a schválil všetky došlé žiadosti členov z iných MO o prestup k nám aj od nás a tiež schválil aj nové prihlášky za členov našej MO.

Výbor tiež rozhodol, že naša MO na  najbližšie 3 roky znovu požiada  o stanovenie najväčšej lovnej miery na našich revíroch a to  nielen pre kapra 65cm, ale aj pre zubáča 70 cm a amura  80cm.

V praxi by to malo znamenať, že  u nás od roku 2023 nám na kaprových vodách začnú dorastať nielen kapitálne kusy kapra a amura, ale že si zachováme aj generačný materiál  zubáča, na ktorého je vyvíjaný vysoký rybársky tlak a dnes už neresu schopné veľké zubáče na našich štrkoviskách prakticky skoro nemáme.

V sobotu 8.1.2022 nám neznámi vandali bohužiaľ znovu poškodili závoru na štrkoviskách Rožkovany a tak tento ďalší prípad iba posilnil naše odhodlanie urýchliť zavedenie   kamerového systému na štrkoviskách, aby zatiaľ ešte neznámy páchateľ bol už pre políciu známy a aby si aj niesol trestnoprávnu zodpovednosť za svoje počínanie, lebo škoda ktorú nám vandali spôsobili je už vyše 500 €.

Pre členom ktorí ešte neodovzdali Povolenie na rybolov a záznam o dochádzke k vode a úlovkoch s vyplneným sumárom úlovkov a evidenciou dochádzky k vode za rok 2021, iba pripomenutie,  že na splnenie si tejto zákonnej povinnosti im ostáva už iba týždeň.

Budúci víkend 15.-16. januára 2022 bude prebiehať celoeurópske sčítavanie vodného vtáctva do ktorého sa ako viete, každý rok zapája aj naša MO.

Sčítavanie   robíme od Šariša po Tichý potok, takže v rovnaký čas potrebujeme pokryť asi 30km dĺžku revírov našimi sčítavacími hliadkami, preto záujemcovia nech sa čím skôr  prihlásia u hospodára, ktorý sčítavanie bude organizačne zabezpečovať.

Na záver ešte jedna prosba pre našich členov, ktorí majú zdokumentované naše akcie, udalosti z minulého roka,  fotky z našich revírov alebo úlovkov, aby nám ich láskavo poskytli na spracovanie, na prezentáciu na našu ČS.

Môžete ich doniesť na USB kľúči alebo aj v telefóne do  predajne Akvaristika v Sabinove, kde si ich stiahneme a nosič hneď vrátime  majiteľovi.  

Ďakujeme.

Priatelia,

ako sme tu informovali, pred Vianocami sme začali zbierať podpisy pod petíciu „Zachráňme pôvodné druhy rýb“.

Situácia sa odvtedy zmenila o čom sme tu tiež informovali a teraz tu našim členom dávame čerstvú informáciu od petičného výboru, ktorá nám dnes prišla emailom.

Problém netlmenia stavu kormoránov na Slovensku je popri aktuálnom stave rybích obsádok veľmi vážnym upozornením, že ak sa táto problematika nebude účinne riešiť, tak mnohým druhom rýb hrozí reálny zánik. Na tento stav sme reagovali iniciovaním petície „Zachráňme pôvodné druhy rýb“, v ktorej sme sa dožadovali účinnej ochrany pôvodných druhov rýb  regulovaním početnosti kormoránov. S potešením konštatujeme, že petícia mala zmysel. Takmer 9000 podpisov vyzbieraných doslova pár ľuďmi mohlo a myslíme si, že aj posunulo verejnú mienku na stranu ochrany pôvodných druhov rýb. MŽP povolilo výnimku na plašenie a odstrel kormorána veľkého na dobu 5 rokov do roku 2027. Zvíťazil zdravý rozum a veríme, že to pomôže významnou mierou ochrániť lipňov, pstruhov, podustvy, jalcov, hlavátky i ostatné druhy rýb. Prosíme však predovšetkým členov výborov MO SRZ aby aktívne pristúpili k organizácii odstrelu, lebo práca teraz len začína. Zvážte napríklad i možnosť vyplácania finančnej odmeny za vykonaný odstrel, podobne ako to funguje v Českej republike. Tam je odmena vyplácaná za odovzdanú vrchnú časť zobáka uloveného kormorána. Je to veľmi účinný a adresný spôsob. Vzhľadom na fakt že odstrel je povolený, neexistuje už žiaden dôvod zbierať ďalšie podpisy pod petíciu. Petičná akcia sa týmto končí.                                                                                  

 Ďakujeme !!!!

 Petičný výbor

  Petrov zdar

Priatelia,

prvý pracovný týždeň v roku 2022 sa začal a znovu prichádzajú na rad bežné denné povinnosti, aj keď časť našich členov bude v najbližších dňoch ešte sláviť vianočné sviatky podľa juliánskeho kalendára.

Po mesačnej prestávke sa na svojom prvom tohoročnom riadnom zasadaní opäť zíde výbor a spoločne prerokuje  body súvisiace jednak s prípravou  plánovanej februárovej  členskej schôdze a jej organizačného zabezpečenia, spolu s prípravou súvisiacich podkladov.

Rovnako bude vyhodnotené uznesenie z ČS 2021 a plnenie schváleného plánu hlavných úloh s hospodárením v minulom roku,  zarybňovanie v roku 2021 a plán  zarybnenia na rok 2022.

Vyhodnotí sa brigádnická činnosť a kultúrno – športová činnosť  v roku 2021, spolu s činnosťou rybárskej stráže a pripravia sa plány brigád a športovej činnosti na tento rok.

Pri rozpočte na rok 2022 sa prerokuje a doplní aj plán opráv v Rybárskom dome,  rekonštrukčných prác, opráv a údržby na našich revíroch.

 Vrátime sa k schválenému  Plánu hlavných úloh výboru MO na rok 2022, k informácii o výsledkoch inventarizácie majetku za rok  2021 a k niekoľkým ďalším  bodom vyžadujúcim si kolektívne prejednanie.

Všetci to  iste vieme, ale pre istotu to  najmä našim novým členom pripomíname, že vždy do 15. januára je povinnosť odovzdať vyplnené záznamy o úlovkoch  za minulý rok.   

Potom začneme s predajom rybárskych povolení na rok 2022 rovnakou formou ako v minulom roku, teda  elektronickou úhradou na náš účet,  podľa postupov uvedených v Obežníku č 2/2021 na našej stránke.

Priatelia,

je tu prvý  január roku 2022 a v tento sviatočný deň prajeme našim členom, aby počas celého roku sme sa stretávali iba so samými dobrými vecami, pri dobrom zdraví a pohode so všetkými, ktorých máme radi,

                               výbor MO Sabinov     

 

1 2 3 21
Počítadlo návštev
045877
Používateľov dnes : 66
Používateľov včera : 109
Tento rok : 1999
Celkom užívateľov : 45876
Návštevy dnes : 172
Celkový počet náhľadov : 156161
Kto je on-Line : 2
Vaša IP Adresa : 35.171.183.133
Kamery Sabinov
Poštové schránky
Meno: x.xx@mosrzsabinov.sk
Heslo:
......................
Ako sa Vám páčia nové stránky?
Cestovný poriadok SK
Počasie

Kniha FLASH – Pre rybárov
Ako sa stať členom MO SRZ
TV relácia – Na rybách
MRK.CZ – Rybárske videá