www.mosrzsabinov.sk
Dátum – čas

Skupiny článkov
Zmeny v zákone a vyhláške
Mapa Sabinova – Rybársky dom
Panoráma – VN Jakubovany
pri Sabinove
Vodná nádrž Jakubovany pri Sabinove
Kurzový lístok

Zasadnutie výboru

Zasadnutie výboru

Priatelia,

ešte zopár slov tu dáme k pondelkovému výboru, aby ste mali viac informácií ako sa hovorí priamo z prvej ruky.

Takže na programe zasadania bolo plánované  prerokovať spolu 12 bodov + nové došlé prihlášky za členov našej MO, takže spomenieme tu aspoň niektoré.

Na úvod prebehla tradičná kontrola uznesení + pošta došlá a odoslaná, kde sa výbor oboznámil so všetkými pohybmi na účte MO od predošlého zasadania.

Odsúhlasil sa program odloženej februárovej členskej schôdze, ktorý je už zavesený a dúfame že schôdza sa uskutoční, lebo zlé jazyky alebo lepšie informovaní tvrdia, že hneď po odchode pápeža je pripravený lockdown a znovu uzavretie života tak, ako sme to už mali možnosť zažiť už aj v minulom aj v tomto roku.

Bohužiaľ možno ste iba nedávno na vlastné uši počuli, ako minister zdravotníctva platený obyvateľmi Slovenska v jednej debate povedal, že on sa drží odporúčaní veľkých farmaceutických firiem, a preto  je už dnes každému jasné, že tento človek neháji zdravie slovenských obyvateľov, ale ekonomické záujmy týchto firiem.  

Ale vrátime sa späť k zasadaniu výboru, kde členovia boli hlavným hospodárom oboznámení s prípravou na jesenné zarybnenie revírov kaprom, šťukou a amurom.

Jesenného kapra by sme mali začať u nás vysádzať niekedy začiatkom októbra spolu s amurom a šťuka bude vysadená asi na dvakrát v novembri a decembri, aby bola hájená až do konca tohto roka a následne budúcu jar sa aj u nás vyneresila, kým sa vychytá.

Ešte je treba vysadiť zostávajúce pstruhové násady z liahne v Orkucanoch do pstruhových revírov a zo zarybnenia by to bolo v tomto roku všetko.

Jesenný kultúrny festival v Sabinove a Rybárska večera sú naše plánované akcie, ale opäť s veľkými otáznikmi, lebo bohužiaľ vonkajšie vplyvy  a zákazy nemôžeme ovplyvniť.

Plnenie rozpočtu MO je v poriadku, určite skončíme hospodárenie ku konci roka v pozitívnych číslach, lebo nie všetky plánované akcie sa mohli realizovať a tak sme ušetrili výdavky.

Vyhodnotili sa nedeľné „Primátorky 2021“,   vyúčtovali výdavky kde sa konštatovalo, že táto vydarená  akcia si nevyžiadalo z rozpočtu MO ani korunu.

Bola podaná výboru informácia o postupe MO pri majetko-právnom vysporiadaní pozemkov na štrkoviskách Rožkovany, takže aj túto oblasť ideme riešiť a vysporiadať.

Podľa doterajších neoficiálnych informácií je začiatok napúšťania VN Jakubovany plánovaný na október, hoci tých neodprataných sedimentov je tam ešte habadej, ale tie už sa pravdepodobne nebudú riešiť. 

Taktiež  bola vyprataná druhá garáž v Rybárskom dome, takže budeme si ju môcť upraviť podľa svojich potrieb, aby sme všetky svoje veci mali konečne pokope.

Výbor na svojom včerajšom riadnom zasadaní prebral všetky plánované body a tu je stručný súhrn informácií z tohto stretnutia.

Po dôkladnom zvážení situácie a  opatrení, ktoré zaviedol Úrad verejného zdravotníctva výbor rozhodol, že tohoročná Rybárska večera sa nebude konať a plánované slávnostné odovzdávanie ocenení členom pri príležitosti 90. výročia založenia rybárskej organizácie v Sabinove, sa odkladá na zatiaľ neurčitý čas, po ukončení obmedzujúcich opatrení.

Pri preberaní otázky jesenného zarybnenia hospodár výboru podal informáciu, že dodávateľ už začal s výlovom rýb a presný čas dodávky našej objednávky nám spresní v najbližšom čase. Podrobnejšie údaje o termíne zarybnenia a dobe hájenia vysadenej ryby bude v predstihu zverejnený na webe aj na tabuliach na jednotlivých revíroch.

Pripravuje sa Obežník o platbách na rok 2021, ktorý po jeho odsúhlasení výborom bude vytlačený a rozdistribuovaný našim členom.

Ceny miestnych povolení na rybolov ostávajú nezmenené, navýšili sa ceny za hosťovacie povolenia pre cudzích členov SRZ a pre nečlenov.

Predaj povolení na rybolov bude prebiehať tak ako v tomto roku od polovice marca, iba elektronicky, vzhľadom k sprísneným opatreniam.

Plánu zasadaní výboru na rok 2021 bude po príprave pripomienkovaný členmi výboru a po jeho odsúhlasení bude zavesený na našom webe.

Vyúčtovanie známok a povolení na rok 2020 bolo vykonané pokladníkom a záväzná objednávka známok a povolení na rybolov na rok 2021 bude odoslaná na Radu SRZ do 15.10.2020.

Podľa informácie o zatiaľ vykonaných záchranných odlovoch na VN Jakubovany, bolo doteraz odtiaľ premiestnených 10 kusov kapitálnych kapríkov o váhe od 14 do 18 kg do revíru CHAP na Rožkovany, ktoré budú lákadlom pre športových rybárov vyznávajúcich spôsob chyť a pusť.

Došlo nám už Rozhodnutie Okresného úradu Sabinov Odboru starostlivosti o životné prostredie o povolení na mimoriadne užívanie povrchových vôd – na vypustenie VN Jakubovany, ktoré  začne realizovať SVP š.p. po nadobudnutí účinnosti tohto rozhodnutia.

Výbor bol tiež informovaný o rokovaní s konateľom spoločnosti CBR Sabinov s.r.o. o možnosti napojenia sa na ich trafostanicu za účelom elektrifikácie štrkovísk Rožkovany, ktorá je potrebná najmä za účelom zabezpečenia 24 hodinového monitoringu a ochrany našich štrkovísk pred poškodzovaním vandalmi. Tento proces je už rozbehnutý a chceli by sme ho dodávateľským spôsobom čím skôr zrealizovať.

Informáciu preloženú z minulého zasadania o činnosti RS za III. štvrťrok 2020 výbor neprerokoval kvôli neprítomnosti ved. RS, ale bol oboznámený s novým zisteným priestupkom nášho loviaceho člena na štrkovisku Orkucany, ktorý bude v najbližšom čase prejednávať naša disciplinárna komisia.

Bol odsúhlasený nákup plastových sudov na uskladnenie obilia a tiež nákup pšenice a kukurice na prikrmovanie rýb.

 Najbližšie zasadanie výboru je naplánované na 7. novembra 2020.

Priatelia,

ponúkame aktuálnu informáciu podľa ktorej dnes, teda v pondelok 5.10.2020  sa opäť stretne výbor a spoločne prerokuje viacero bodov týkajúcich sa činnosti MO v najbližších dňoch a týždňoch.

Čo je na programe rokovania?

Napríklad to bude otázka našej tradičnej kultúrno-spoločenskej akcie Rybárska večera 2020, ktorú sme plánovali spojiť s oslavami 90. výročia vzniku rybárskej organizácie v Sabinove.

Prerokovať jej konanie si vyžaduje aktuálne vyhlásený núdzový stav  a s tým spojené opatrenia obmedzujúce konania spoločenských akcií.  

Prerokujú sa tiež nové došlé prihlášky za členov, plánované jesenné zarybnenie našich revírov, výsledky záchranných odlovov na VN Jakubovany, stav v príprave elektrifikácie štrkovísk Rožkovany, nákup a zásobenie sa krmivom pre ryby najmä na revír CHAP, príprava Obežníka č.2/2020 s cenami a poplatkami na budúci rok, príprava Plánu zasadaní výboru na rok 2021 a ďalšie body.

Bude toho samozrejme viac a informácie z aktuálneho zasadania  výboru opäť zverejníme na našom webe.

 

Priatelia,

podľa obdŕžanej aktuálnej informácie od hospodára, je náš dodávateľ pstruhov pripravený doviezť k nám objednaného pstruha dúhového dvojročného ako vždy pred začiatkom pstruhovej sezóny.

Plánované zarybnenie by malo prebehnúť budúci týždeň a zvažujeme ešte, či pstruha vysadíme do VN Jakubovany, alebo do viacerých úsekov pstruhovej časti Torysy.

Preberanie vystavených rybárskych povolení v predajni Akvaristika tiež beží bez problémov a tí ktorí majú uhradené svoje platby, môžu si po predbežnom telefonickom overení, prísť po svoje doklady.

Plánovane by mal v piatok tento týždeň znovu zasadnúť výbor, na ktorom potrebujeme spoločne prerokovať viacero bodov programu a vďaka vyhláseným opatreniam na zabránenie šírenia nákazy premýšľame ako to zariadiť, aby sme zbytočne neriskovali a to zasadanie hlavne bezpečne zvládli a taktiež aby sme prebrali a zariadili potrebné veci.

Stále nám chodia nové prihlášky za členov, takže všetci záujemcovia o členstvo v našej MO si musia najprv vyplniť a poslať nám svoju prihlášku.

Až po prijatí za člena na zasadaní výboru, si nový člen môže začať vybavovať ostatné veci, ako je napríklad vedomostný test, svoju fotografiu na členský preukaz, úhrady všetkých poplatkov spomenutých v Obežníku č.2/2019 a v Obežníku č.2/2018 s uvedenými skratkami jednotlivých úhrad.

Priatelia,

piatkové zasadanie výboru trvalo dlhšie ako sme predpokladali a niektoré body sa ani nestihli prerokovať a tak budú predmetom ďalšieho výboru v marci.

Samozrejme hlavným bodom rokovania bola sobotňajšia členská schôdza a jej organizačno-technické zabezpečenie.

Keďže sa prerokovávali aj body preložené z minulých zasadaní výboru, tak ten čas na hlavný bod programu bol kratší, ale vcelku sú veci na sobotnú ČS dotiahnuté a schôdza by mala byť dobre pripravená.

Akurát nevieme odhadnúť aká bude účasť, lebo niektorí naši členovia už hlásili že sú členmi okrskových volebných komisií a tak sa našej schôdze nemôžu zúčastniť.

Ostatní naši členovia môžu ísť odvoliť po skončení ČS, pričom jej koniec záleží od najmä od trvania dĺžky diskusie a predpokladáme, že okolo 13.00 hod by sme to celé mohli zvládnuť.

Opäť ideme podľa hesla „Radšej raz vidieť ako stokrát počuť“ a za tým účelom je pripravená prezentácia o činnosti za rok 2019 s fotodokumentáciou a videami, rovnako aj hospodárenie MO za minulý rok, zarybňovanie, správa kontrolnej komisie aj správa o činnosti rybárskej stráže.

Hosťom na našej ČS bude člen Rady SRZ Ivan Orovčík zo Starej Ľubovne, ktorý poskytne členom informácie z prvej ruky o dianí v SRZ aj o novembrovom mimoriadnom sneme.

Veríme, že členská schôdza v sobotu potvrdí vysoko nastavenú latku jej kultúrnej úrovne a naši členovia znovu prispejú k tomuto jej ohodnoteniu.

Petrov zdar!

Počítadlo návštev
064754
Používateľov dnes : 54
Používateľov včera : 70
Tento rok : 20876
Celkom užívateľov : 64753
Návštevy dnes : 199
Celkový počet náhľadov : 221277
Kto je on-Line : 3
Vaša IP Adresa : 3.239.4.127
Kamery Sabinov
Poštové schránky
Meno: x.xx@mosrzsabinov.sk
Heslo:
......................
Ako sa Vám páčia nové stránky?
Cestovný poriadok SK
Počasie

Kniha FLASH – Pre rybárov
Ako sa stať členom MO SRZ
TV relácia – Na rybách
MRK.CZ – Rybárske videá